Månedsrapport Kraft Høyrente

Kraft Høyrente (klasse B) ga en avkastning på 0,82 % i april og er opp 5,43 % hittil i år.

Den effektive renten i fondet var ved månedsskiftet 13,04 prosent.
Øivind Thorstensen – Kraft Fondene

April var nok en sterk måned for det norske høyrentemarkedet, og trosset langt på vei signalene om at den amerikanske sentralbanken vil avvente rentekutt til desember. Det var høy aktivitet i både emisjonsmarkedet og annenhåndsmarkedet, preget av god likviditet og fortsatt press på kredittpåslag.

Kraft Høyrente gjorde strategiske tilpasninger i porteføljen i april. Fondet deltok blant annet i emisjonen til shippingselskapet SFL Corp og solgte eksponeringen i oljeselskapet OKEA.

Vi vil fortsette med å utøve kapitaldisiplin og fokusere på å velge ut det vi anser som de beste risikojusterte investeringsmulighetene. Porteføljen består av solide og likvide investeringer, godt rigget for å levere en sterk risikojustert avkastning.

Den effektive renten i Kraft Høyrente er 13,04 % (før kostnader knyttet til forvaltning). Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Prisvektet kupong (rentekupong justert for pris på obligasjon) i Kraft Høyrente er 9,11% (før kostnader knyttet til forvaltning).