Månedsrapport Kraft Høyrente

Kraft Høyrente hadde en avkastning på 0,41% i oktober og 7,66% hittil i år.

Den effektive renten i fondet var ved månedsskiftet 11,12%.
Øivind Thorstensen – Kraft Fondene

 

Det norske høyrente markedet holdt seg relativt bra i perioden, investorer er mer prisbevisste og emisjonsmarkedet har roet seg noe. Likviditeten i annenhåndsmarkedet var lavere i det norske høyrente markedet sammenlignet med det nordiske. Vi gjorde noen tilpasninger i porteføljen og deltok blant annet i et pantesikret lån til Shelf Drilling Ltd og reduserte eksponeringen i posisjoner som har blitt dyre. Den effektive renten ved utgangen av oktober var 11,12%.

Oktober var en utfordrende måned og markedet bar preg av at investorer reduserte risiko. Det var flere faktorer som var utslagsgivende som blant annet store rente bevegelser spesielt i USA samt tiltagende geopolitiske stress i Midtøsten. I tillegg priser markedet fortsatt inn usikkerhet hvorvidt vi vil oppleve en myk eller hard landing. Uavhengig av det, kan vi konstatere at volatilitet er her for å bli og at det vil bli endel av hverdagen fremover. Den nye normalen er at markedene må klare seg uten kvantitative lettelser hvor fokuset er en innskrenkende pengepolitikk som vil bidra til å ta mer likviditet ut av markedet. Konsekvensen er at kapital ikke vil være like tilgjengelig og det kan skape et todelt marked hvor kvalitetsselskaper vil få tilgang til kapital mens selskaper av dårligere kredittkvalitet vil få det mer utfordrende.

Kraft Høyrente forblir selektivt med overordnet fokus på kvalitet og vil videre posisjonere fondet i utstedelser av selskaper som er robuste og har solid balanse. Vår portefølje er solid og likvid. Vi har ingen selskaper i finansielt stress og vi kjøper heller ikke restruktureringskandidater.