Kraft Nordic Bonds

Aktiv forvaltning er ekte fondsforvaltning.

Øivind Thorstensen og Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

Kraft Nordic Bonds

Fondet forvaltes av Øivind Thorstensen og Simen André Aarsland Øgreid (bildet) og har fokus på kredittrisiko i sitt mandat. Selskapene vi fokuserer på har lønnsomme forretningsmodeller, stabile utsikter og gode rammevilkår for fremtiden.


Verdiforvaltning

Fondets eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner, konvertible obligasjoner samt andre gjeldspapirer. Uavhengig av kredittvurdering vil forvalter alltid foreta sin egen vurdering av hver enkelt investering. Valget av investeringer vil hovedsakelig være basert på kontantstrømanalyse og selskapenes balanser. Fondet har ingen begrensninger på løpetiden til enkeltobligasjoner eller porteføljen som helhet. Til tross for dette har fondet under normale markedsforhold til hensikt å opprettholde en gjennomsnittlig løpetid på rundt tre år for porteføljen. Rentedurasjonen vil normalt sett være under to år. Flytende lån vil gi fondet en minimal renterisiko.

Strategi – hvordan skape meravkastning?

Aktiv Forvaltning er grunnmuren i søken etter meravkastning for fondets andelseiere. I forvaltningen er det viktig med en inngående forståelse for lånedokumentene og de strukturelle aspekt som kan påvirke avkastningen. Det innebærer blant annet en aktiv reprising av porteføljen. Enten ved å arbitrere rentekurven hos utsteder, hvor ulike forfall av lån kan være feilpriset, eller feilpriset relativt med sammenlignbare selskaper. Like viktig er det å hele tiden reprise og endre porteføljesammensetning, enten selskapets leveranser over tid er gode eller dårlige, samt når markedsforutsetningene endrer seg. Avslutningsvis er god forvaltning også basert på evnen til å ta gevinst og tap når hensiktsmessig.

Vårt mandat

Kraft Nordic Bonds har et nordisk mandat der vi kan investere i alle sektorer, og vil søke en portefølje som utgjør et tverrsnitt av nordisk økonomi. Investeringsfilosofien legger fundamental selskapsanalyse til grunn sammen med tilhørende vurderinger av blant annet egenkapitaltilgang, sektoranalyse, potensiell opp- og nedside, selskapsledelse og eierstruktur. Porteføljen vil gjennomsnittlig ha rundt 35-40 ulike investeringer, og tar sikte på å ha en attraktiv geografisk- og sektordiversifisering i de nordiske landene. Fondet har et bredt mandat med mulighet for å holde flere typer kreditt (konvertibel, hybrid, fondsobligasjoner). Fondet følger reglene i verdipapirfondsloven for UCITS fond.

Kraft Nordic Bonds

NAV

118,94

Dato

10.05.24

I år
6,69 %
1 år
13,82 %
3 år annualisert
10,69 %
Siden start
18,94 %
Morningstar
/5
Bærekraftsklassifisering
Artikkel 6