Månedsrapport Kraft Nordic Bonds

Kraft Nordic Bonds (klasse B) ga en avkastning på 2,84 % i mai og er opp 9,66 % hittil i år.

Den effektive renten i fondet var ved månedsskiftet 16,04 prosent.
Øivind Thorstensen og Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

Mai var igjen en sterk måned for det nordiske høyrentemarkedet, med fortsatt fokus på lange renter og avtakende inflasjon. Markedet er forventet å forbli volatilt, men tendensen er en sakte bevegelse mot inflasjonsmålet. Oppsummert har mai vært en måned med høy aktivitet og relativ optimisme i det nordiske høyrentemarkedet, noe som har gitt utslag i betydelig risikoappetitt i både emisjons- og annenhåndsmarkedet. Dette til tross for de utfordringene som vedvarende inflasjon og globale økonomiske forhold kan medføre. Til tross for dette var det betydelig risikoappetitt både i emisjons- og annenhåndsmarkedet. Eiendomssektoren viste styrke, med både Sagax og Balder som utstedte obligasjoner med kredittpåslag på nivåer fra før pandemien. Den store interessen for disse utstedelsene indikerer at kapitalmarkedet igjen er åpent for eiendomssektoren.

Det nordiske og europeiske rentemarkedet tilbyr attraktive investeringsmuligheter, med høye underliggende basisrenter som bidrar til høye renteinntekter relativt til risiko i fondet.

Kraft Nordic Bonds gjorde flere tilpasninger i porteføljen i mai og deltok i emisjoner fra blant annet banken DNB og oljeselskapet DNO. I tillegg økte vi våre eksisterende posisjoner i eiendomsselskapene AroundTown og Grand City. Eiendom fortsetter å være en viktig bidragsyter for vår portefølje.

Vi vil fortsette med å utøve kapital disiplin og opprettholde strategi med å fokusere på det vi anser som de beste risikojusterte investeringsmulighetene. Porteføljen består av solide og likvide investeringer, godt rigget for å levere en sterk risikojustert avkastning.

Den effektive renten i Kraft Nordic Bonds (klasse B) er 16,04 % (før kostnader knyttet til forvaltning). Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Prisvektet kupong (rentekupong justert for pris på obligasjon) i Kraft Nordic Bonds er 9,14% (før kostnader knyttet til forvaltning).