Bærekraftsmål

Kraft Finans har valgt ut 4 prioriterte mål.

Med disse målene og kunnskapen vi har skal vi hjelpe til å påvirke samfunnet positivt, og redusere negativ påvirkning.

Prioriteringene er valgt ut og basert på


3. God helse og livskvalitet

Et av målene vi har valgt er god helse og livskvalitet for våre ansatte. Vi ønsker at våre ansatte skal ha en  «good life – balance». Vi prøver å etterstrebe at de ansattes livsførsel skal være bærekraftig over tid. På den måten tror vi også at vi kan gi råd til våre kunder på best mulig måte, både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.


8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Kraft Finans ønsker å fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst for alle. For å nå dette målet må vi ha gode regler som sikrer arbeidstakeres rettigheter, og noen som tør å si fra når regelverket brytes. Vi er opptatt av å beskytte arbeidstakerens rettigheter og har fokus på å unngå diskriminering og forskjellsbehandling.

Kraft Finans har gode rutiner for hvordan varsle kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet.


10. Mindre ulikhet

Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, inkludert Norge.

Dette skaper større forskjeller mellom rike og fattige. For å nå en bærekraftig utvikling må tiltak gjøres for å redusere disse ulikhetene.

Ved å tilby personlig rådgiving, både innen privatmarkedet og bedriftsmarkedet kan vi bidra til at folk tar gode økonomiske valg og unngår å havne i en vanskelig økonomisk posisjon.


17. Samarbeid for å nå målene

For at vi skal lykkes og nå bærekraftsmålene må vi ha et godt samarbeid med andre partnerskap. Myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn kan sammen samarbeide for å nå den bærekraftige utviklingen. Kraft Finans har tett samarbeid og nettverk med aktører innenfor samme bransje og sammen kan vi hjelpe hverandre å nå målene.


Du kan lese mer om FNs bærekraftmål på deres nettside.