Principal Adverse Impacts

Aktivt eierskap og bærekraftig investeringsforvaltning

Erklæring

Stort sett alle aktiviteter, som vi mennesker foretar kan ha negativ påvirkning på vår planet og i vårt samfunn. Også gjennom våre investeringer er vi med å finansiere aktiviteter som i forskjellig grad har både positiv og negativ påvirkning i samfunnet. Kraft Finans kan sørge for å bidra til å redusere de negative investeringers påvirkning i samfunnet på forskjellige bærekraftige nivå, og medvirke til å kanalisere seg bort fra selskap som ikke jobber mot en bærekraftig tilfredsstillende grad.

I Kraft Finans forsøker vi å ta hensyn til hvordan de selskap vi investerer i påvirker samfunnet . Det gjør vi ved å hensynta bærekraftfaktorer når vi gjennomfører investeringsrådgivning og beslutninger om finansielle produkter på vegne av kundene. Med bærekraftsfaktorer menes det faktorer som relaterer seg til miljømessige og sosiale forhold, herunder respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser ( ESG- faktorer)

Denne erklæringen beskriver hvordan Kraft Finans tar hensyn til negative innvirkninger på ESG-faktorer, når vi gjør investeringsbeslutninger på vegne av kunder.

Erklæringen er gjeldende fra 01.06.2023 og oppdateres minimum en gang i året.


Beskrivelse av negativ påvirkning på ESG- faktorer

Når vi gjør investeringsbeslutninger ønsker vi at våre kunder føler seg trygge i at vi jobber strukturert med å redusere investeringenes negative påvirkning av bærekraftrisikoer. Vi tar hensyn til flere faktorer som har negativ påvirkning innenfor miljø, og sosiale forhold.

Negativ påvirkning

Vi forholder oss til Oljefondets ekskluderingsliste og DD i forkant av alle investeringer.

Egne øvrige mål

Vi forholder oss til ESG- ratinger og bidrag til FN`s verdensmål.


Planlagte handlinger

Vi overvåker kontinuerlig våre mandater og vil gjøre tilpasninger dersom forutsetningene endrer seg .

Beskrivelse av identifisering og prioritering av negative faktorer på ESG.

Vi prioriterer vår negative påvirkning på ESG faktorer ut fra de mål vi har satt oss, som blant annet følger av de forpliktelser og initiativer vi har tatt. Vi vil benytte oss av offentlige
tilgjengelige analyser av nordmenns holdninger til bærekraft gjennom statistikker i SSB, Morningstar , og ikke minst i vår kundedialog og deres ønsker i forbindelse med bærekraftig investering. Vi ser også frem til en systematisk kunnskapsoppbygging av våre kunders preferanser i forbindelse med identifisering av deres bærekrafts preferanser.

Hvordan vurderer vi ESG faktorer?

Kraft Finans sørger for at det er en kontinuerlig overvåking av investeringsporteføljene med det formål å kunne påvirke og redusere den negative påvirkning på ESG indikatorer.

Kraft Finans planlegger gjennomføre løpende aktsomhetsvurderinger ( jf. Åpenhetsloven) for brudd på internasjonale normer og konvensjoner. Vi vil ha løpende dialog med de selskap som vi mener ligger i brudd med ESG . Om de aktuelle selskap ikke vil ha forbedringer over tid, vil Kraft Finans ta stilling til eksklusjon eller salg.

Hvis et selskap vurderes til å ha vesentlige negative innvirkninger på de prioriterte ESG faktorer, følger vi Kraft Finans sine prosedyrer for en endelig konklusjon.


Sammendrag

Kraft Finans anser aktivt eierskap som et sentralt element for bæredyktig investeringsforvaltning, hvor man som investor kan sørge for å påvirke de selskap man investerer i engasjerer seg.

Kraft Finans skal ha løpende dialog med selskap i forhold til aktiviteter, og ta vurderinger om selskap hensyntar menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljøforhold og forretningsetikk. Kraft Finans vil samarbeide med andre investorer for å utøve et eierskp til selskap som har ESG utfordringer for å oppnå mest mulig innflytelse.

Kraft Finans vil gjennomføre jevnlige aktsomhetsvurderinger for å avdekke negative miljømessige og sosiale forhold.

Henvisning til internasjonale standarder

  • FN`S prinipper for anvarlige investeringer ( PRI)
  • FN`S menneskeretterklæring
  • FN`S Verdensmål for bæredyktig utvikling
  • OECD`S retningslinger for flernasjonal selskap