02/07/2024

Halvsårsoppdatering

Første halvår 2024 er unnagjort, og det er på tide å se seg litt tilbake, samtidig som vi forbereder oss på veien videre. Siden årsskiftet har Kraft Høyrente levert cirka 8 prosent avkastning, mens Kraft Nordic Bonds har levert i overkant av 10 prosent.

Ved årsskifte kom det et klart skifte hos den amerikanske sentralbanken, som økte forventningene til rentekutt i 2024. Rentekuttene har så langt uteblitt i USA, med bakgrunn i en sterk økonomi og solid arbeidsmarked. I eurosonen og Sverige har vi imidlertid allerede opplevd rentekutt fra sentralbankene. Første halvår 2024 har likevel vært et sterkt halvår for risiko, og vi forventer at markedsrentene over tid vil falle, noe som vil være positivt for fondene.

Eiendomsobligasjoner
Vi har i tidligere forvalterbrev skrevet om posisjonene som begge fondene tok i svensk eiendom.  En del av avkastningen i år kommer fra disse investeringene, der de effektive rentene har gått fra 10-12 prosent til rundt 5-6 prosent på seniorlån. Eksempelvis gjorde Balder nylig en 5-årig obligasjon i SEK med et kredittpåslag på 185 punkter over risikofri rente, noe som indikerer et friskt marked. Vi har benyttet anledningen til å redusere oss i Balder og solgt ut våre posisjoner i Castellum og Sagax.

Heimstaden Bostad / Heimstaden
Vi beholder derimot fortsatt en stor eksponering mot lån i Heimstaden Bostad og Heimstaden, da vi innen kort tid forventer at kredittpåslaget reduseres ytterlige. Bostad har økt likviditeten ved å selge eiendommer for rundt SEK 2,5 milliarder, noe som er 30 prosent over bokpris. Selskapet skrev også opp boligverdiene i første kvartal i år, og vi forventer derfor at de vil klare å beholde Investment Grade-ratingen sin. En kortsiktig trigger her er at vi forventer at selskapet vil «rulle» sine subordinerte lån inn i nye lån, som vil være positivt for fondenes eksponering.

Veien videre
Til tross for god avkastning hittil i år så har vi klart å holde den effektive renten på samme nivå som ved inngangen av året. For Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds er den henholdsvis 12 prosent og 15 prosent. Dette har vi klart å opprettholde igjennom nye investeringer mot eiendomsselskaper med høy kvalitet og relativt lav belåningsgrad, i tillegg til andre nye spennende investeringer. Disse forventer vi vil kunne bidra til god risikojustert avkastning til andelseierne over de neste årene. Nå nærmer det seg sommerferie, noe som historisk sett har vært en god tid å være eksponert mot rentefond. Vi ønsker alle andelseierne en riktig god sommerferie og takker for samarbeidet!

 

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Fondene alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastninger ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag , og er derfor ingen garanti for avkastningen den er beregnet for. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Fondene vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. Vi anbefaler alle kunder til å lese prospekt og KIID før investering.