Kraft Høyrente

Aktiv forvaltning er ekte fondsforvaltning.

– Øivind Thorstensen
Øivind Thorstensen og Simen Aarsland Øgreid – Kraft Fondene

Kraft Høyrente er Kraft Fondenes første rentefond.

Fondet forvaltes av Øivind Thorstensen og Simen André Aarsland Øgreid (bildet) og har fokus på kredittrisiko i sitt mandat. Selskapene vi fokuserer på har lønnsomme forretningsmodeller, stabile utsikter og gode rammevilkår for fremtiden.


Verdiforvaltning

Fondets eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner,konvertible obligasjoner samt andre gjeldspapirer. Uavhengig av kredittvurdering vil forvalter alltid foreta sin egen vurdering av hver enkelt investering. Valget av investeringer vil hovedsakelig være basert på kontantstrømanalyse og selskapenes balanser. Fondet har ingen begrensninger på løpetiden til enkeltobligasjoner eller porteføljen som helhet. Til tross for dette har fondet under normale markedsforhold til hensikt å opprettholde en gjennomsnittlig løpetid på rundt tre år for porteføljen. Rentedurasjonen vil normalt sett være under to år. Flytende lån vil gi fondet en minimal renterisiko.

Strategi – hvordan skape meravkastning?

Aktiv Forvaltning er grunnmuren i søken etter meravkastning for fondets andelseiere. I forvaltningen er det viktig med en inngående forståelse for lånedokumentene og de strukturelle aspekt som kan påvirke avkastningen. Det innebærer blant annet en aktiv reprising av porteføljen. Enten ved å arbitrere rentekurven hos utsteder, hvor ulike forfall av lån kan være feilpriset, eller feilpriset relativt med sammenlignbare selskaper. Like viktig er det å hele tiden reprise og endre porteføljesammensetning, enten selskapets leveranser over tid er gode eller dårlige, samt når markedsforutsetningene endrer seg. Avslutningsvis er god forvaltning også basert på evnen til å ta gevinst og tap når hensiktsmessig.

Vårt mandat

Har et norsk mandat der vi kan investere i alle sektorer og vil søke en portefølje som utgjør et tverrsnitt av norsk økonomi. Investeringsfilosofien legger fundamental selskapsanalyse til grunn sammen med tilhørende vurderinger av blant annet egenkapitaltilgang, sektoranalyse, potensiell opp- og nedside, selskapsledelse og eierstruktur. Porteføljen vil gjennomsnittlig ha rundt 35-40 ulike investeringer. Mottatt utbytte fra underliggende eiendeler reinvesteres i fondet. Fondet kan ha inntil 10 prosent i kontanter og inntil 10 prosent i aksjer. Fondet følger reglene i verdipapirfondsloven for UCITS fond.

Kraft Høyrente

NAV

147,71

Dato

06.06.24

I år
7,87 %
1 år
15,04 %
3 år annualisert
8,46 %
Siden start
47,71 %
Morningstar
3/5
Bærekraftsklassifisering
Artikkel 6
Største eierandeler
Heimstaden Bostad AB
9,36%
Heimstaden AB
7,33%
Cidron Romanov
6,21%
Altera Shuttle Tankers
5,84%
DNB Bank
5,42%