Investeringsstrategi

Kraft Fondene ble etablert av Kraft Finans AS i 2018.

 

Vår investeringsfilosofi er basert på

Kvalitet

 • Forutsigbare kontantstrømmer samt liten gjelds grad
 • Profesjonell og erfaren ledelse

Geografi

 • Forståelse av investeringslandskapet
 • Kjennskap om lover og det regulatoriske rammeverket

Relativ verdi

 • Vurdering og optimalisering av kredittrisiko
 • Effektiv og relevant prising

Porteføljeforvaltning

Screening/Sourcing

 • Basert på lang erfaring og kunnskap om kreditt og marked
 • Geografisk differensiering, mest fokus på Norden
 • Primært igjennom nettverk av banker, meglerhus og andre dealers

Investeringsprosess

 • Kvalitetsselskaper med historikk
 • En kvalitativ vurdering av ledelse (historikk, resultater og omdømme)
 • Velprøvd forretningsmodell
 • Kapitalstruktur og kontantstrømanalyse
 • Relativ gjeldsgrad, samt visibilitet på underliggende kontantstrøm
 • Forstå underliggende lånedokumentasjon
 • Møte selskap eller ledelse
 • ESG og corporate covernance
 • Investeringsbeslutning

Implementering

 • Konsentrert portefølje av 35-45 navn
 • Diversifisering via selskapenes investeringer
 • Fokus på enkeltselskaper i stedet for sektor
 • Maksimere relativ value på tvers av kapitalstruktur
 • Primærfokus på nordiske utstedelser

Risk management og rapportering

Likviditet

 • Løpende likviditetsanalyser (spread, dybde)
 • Månedlig rapportering til compliance
 • Ukentlig måling av faktisk handelsvolum
 • Daglig oversyn på antall ordre og størrelse

Risikomonitorering

 • Marked: Systematisk volatilitet
 • Idiosynkratisk og selskapsspesifikk risiko
 • Industriendringer: Politisk, innovasjon, konkurrenter
 • Renterisiko

Stresstesting

 • Testing av ulike kredittmislighold scenario
 • Porteføljetesting av ekstreme markedsscenarioer
 • Sensitivitetsanalyse av spread, swaps og CDS
 • Worst case scenario analyse