22/12/2023

Julehilsen fra forvalterne

2023 går mot slutten, og nok en gang har vi lagt bak oss et interessant og spennende år. I den anledning er det greit å reflektere litt over året som snart er over, samtidig som vi retter blikket mot 2024.

Det er veldig hyggelig at våre høyrentefond leverer som forventet også i år. Hittil i år har Kraft Høyrente levert en avkastning på 10,43, mens Kraft Nordic Bonds har levert 7,28 prosent.

Året som vi snart har lagt bak oss kan beskrives som et fascinerende år, preget av mye volatilitet. Vi har vært gjennom bankkriser med påfølgende konkurser, vedvarende og eskalering av geopolitikk, kraftig nedgang i inflasjonen, og det som ser ut som en rentetopp etter 18 lange måneder med rentehevninger. Federal Reserve (FED) har nylig signalisert en endring i pengepolitikken, og nå forventes det tre til fire rentekutt neste år. Dette har hatt en umiddelbar og sterk effekt på markedene, selv om de allerede hadde begynt å prise inn rentekutt i 2024. Denne signaleffekten vil påvirke absolutt alle assetklasser, ikke minst risikoappetitten. Dette vil i stor grad være med på å forme utsiktene for et spennende 2024!

Hvordan er vi posisjonert i forhold til endringene i pengepolitikken?

Vi har i dag to fond som begge inneholder kvalitetsobligasjoner med lav kredittrisiko, men med en uvanlig høy effektiv rente. For Kraft Nordic Bonds og Kraft Høyrente er renten i dag henholdsvis 15 og 11 prosent. Bakgrunnen for de høye effektive rentene er at vi har kjøpt lån, spesielt svenske eiendomslån, til svært lave kurser. I tillegg har vi lagt til lån med historisk høy fastrente. En endring i pengepolitikken, som igjen gir lavere renter, vil sannsynligvis føre til at eiendomsobligasjonene og obligasjonene med fastrente kommer til å reprise seg vesentlig. Denne kombinasjonen gjør at begge fondene er perfekt posisjonert til å levere solid risikojustert avkastning de neste tre til fire årene.

Både Kraft Nordic Bonds og Kraft Høyrente har over tid posisjonert seg i svensk eiendom, men med fokus på de desidert beste eiendomsselskapene, slik som Heimstaden, Balder, Castellum og Sagax. Disse investeringene representerer de beste risikojusterte investeringene fondene våre har gjort, da de innebærer ekstremt liten risiko på hovedstolen, med en svært lav belåningsgrad.

Alle disse selskapene har de siste 18 månedene vist solid operasjonell og finansiell ytelse. I samme periode har de hentet omtrent SEK 50 mrd i ny egenkapital, i tillegg til betydelige volumer av bankfinansiering. Til tross for mediaspekulasjoner har disse selskapene motbevist alle tabloide påstander ved enkelt å vise at de har tilgang til kapital gjennom egenkapital, bank og obligasjoner.

Heimstaden

 For eksempel har Heimstaden over tid blitt vår største posisjon. Dette er en av Europas største boligutleiere, med en unik eiendomsmasse strategisk plassert i et sterkt utleiemarked i Nord-Europa. Selskapet er i dag hovedsakelig eid av Ivar Tollefsen og svenske pensjonsfond som Alecta, Folksam og Ericsson. Per Q3 har selskapet hentet over SEK 20 mrd i egenkapital og over SEK 40 mrd i bankfinansiering de siste 18 månedene, og har tilstrekkelig likviditet til å håndtere all gjeld som forfaller frem til 2025. Denne «runway» vil øke fra kvartal til kvartal, da selskapet planlegger å selge non-core eiendom for SEK 20 mrd de neste to årene og flytte mer obligasjonsgjeld inn i bank. I tillegg har selskapet en finansiell policy om å opprettholde en BBB-rating, noe som impliserer at eierne vil tilføre mer egenkapital ved behov.

Minimal kreditt- og forfallrisiko 

 Vi har kjøpt obligasjoner som gjør at vi er senior långiver (ikke egenkapital), med effektiv rente fra 10-12 prosent, og en svært lav LTV på omtrent 30-40 prosent. Vår største Heimstaden-investering (140 mnok) forfaller i april 2026, så dette er neste forfall i rekken som vil bli håndtert. Med tanke på at selskapet har sikret alle forfall frem til 2025, betrakter vi dette som en uvanlig godt priset obligasjon med minimal kreditt- og forfallrisiko. Denne investeringen, sammen med andre mindre posisjoner med ulike forfall, vil tilføre fondene god avkastning de neste tre til fem årene.

For øvrig har vi eksponering mot Balder, Castellum og Sagax. Disse obligasjonene har en effektiv rente på 8-10 prosent. Felles med Heimstaden er at det er solide eiere med nære bankforbindelser og sterk underliggende drift, noe som gir disse selskapene tilgang til kapital. Sammen med Heimstaden utgjør dette det vi betrakter som de beste risikojusterte investeringene i porteføljene akkurat nå. Vi må tilbake til 2007 og 2008 for å finne tilsvarende. Det bør nevnes at både Balder, Castellum og Sagax-aksjene har økt med 50-70 prosent den siste tiden, noe som demonstrerer tilliten disse har i markedet.

Til slutt har vi eksponering mot solide selskaper, som har utstedt obligasjoner med historisk høy fast rente. Rentevarighet er på omtrent 2,5 i Kraft Nordic Bonds og 1,5 i Kraft Høyrente, noe som gjør at en av driverne vil være lavere renter. I sum gir dette fondene alle forutsetningene for å levere en solid i 2024.

Vi i Kraft Fondene tar oss snart en etterlengtet juleferie, og i den anledning ønsker vi å takke for samarbeidet vi har hatt med alle være andelseiere i 2024 – og ikke minst tilliten dere har vist til vår forvaltning.

Vi ønsker dere alle sammen en riktig god jul.

Mvh
Øivind Thorstensen og Simen Aarsland Øgreid