Personvern & Cookies

Vi tar ditt personvern på alvor.

Personvernerklæring

Kraft Finans AS («Kraft Finans») tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.


Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg. Når du benytter deg av våre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger om deg:

Kontaktinformasjon, som navn, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.

Identitetsinformasjon, som fødselsnummer, alder og identifikasjonsdokumenter.

Familieforhold, som sivilstatus og familiesituasjon.

Tilknyttede parter, som disponenter.

Arbeidssituasjon og utdanning, som arbeidserfaring, nåværende arbeidsgiver, utdannelse, investeringskunnskap og investeringserfaring.

Finansielle opplysninger, som informasjon om formue, gjeld, årlig inntekt, og informasjon om midlenes opprinnelse.

Investeringsmål, som opplysninger om formålet med investeringen, investeringshorisont, risikotoleranse og risikoprofil.

Kommunikasjon, som når du kontakter oss og har dialog med oss.


Opplysninger som samles inn om deg.

Ved at du bruker våre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger:

Teknisk informasjon, som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies (se vår cookiepolicy).

Advarsler, dvs. advarsler gitt til deg om at investeringstjenesten eller produktkjøpet anses uegnet eller advarsler om at det ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger til å gjennomføre en egnethetsvurdering. Disse opplysningene samler vi inn ved at våre ansatte utarbeider advarsler.

Investeringshistorikk, dvs. informasjon om hvilke investeringer vi har foretatt på dine vegne. Slik historikk lager vi i selskapet.

Kredittopplysninger, som opplysninger om inntekt, skatteligning, eierskap, næringsinteresser og betalingsanmerkninger. Disse opplysningene samler vi inn fra kredittbyråer.

Antihvitvaskingsopplysninger, dvs. informasjon om politisk eksponering og sanksjoner som vi samler inn fra PEP- (Politically Exposed Person) og sanksjonslister samt fra andre finansinstitusjoner og banker.

Lydopptak, dvs. opptak av samtaler du har med våre medarbeidere.

Brukeraktivitet, dine aktiviteter på en nettside, f.eks. at du besøker den, publiserer innhold (tekst, bilder, videoer, etc.) og at du reagerer på innhold (like, kommentar, etc.).


Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

 1. For å verifisere identiteten din. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og identitetsinformasjon.
 2. For antihvitvasking og forebygging av straffbare handlinger. Vi vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger og for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner. Til dette formålet bruker vi identitetsinformasjon og antihvitvaskingsopplysninger.
 3. For å gjennomføre egnethetstester og risikoklassifisering. Til dette formålet bruker vi identitetsinformasjon, arbeidssituasjon og utdanning, finansielle opplysninger, investeringsmål og kredittopplysninger.
 4. For å levere investeringstjenester og øvrige tjenester. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, advarsler, familieforhold, finansielle opplysninger, investeringsmål og investeringshistorikk.
 5. For å administrere ditt kundeforhold. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, finansielle opplysninger, investeringsmål, investeringshistorikk, advarsler, familieforhold og tilknyttede parter.
 6. For å administrere disponenters rettigheter. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og tilknyttede parter.
 7. For å dokumentere våre investeringstjenester og fondsforvaltning. Til dette formålet bruker vi kommunikasjon og lydopptak.
 8. For bokføringsformål. Til dette formålet bruker vi investeringshistorikk.
 9. For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer og som kunde. Til dette formålet bruker vi teknisk informasjon og bruksinformasjon. Vi benytter oss også av tredjepart i forbindelse med markedsføringsaktiviteter. Den inngås egen GDPR-avtale med tredjepart i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.
 10. Prospektering. Vi vil samle inn opplysninger om potensielle kunder, for eksempel i forbindelse med dokumentasjon av møter vi har hatt. Til dette formålet bruker vi kontaktopplysninger, finansielle opplysninger, arbeidssituasjon og utdanning og investeringshistorikk.
 11. Tilpasset markedsføring og informasjon. Til dette formålet bruker vi kontaktopplysninger, finansielle opplysninger, arbeidssituasjon og utdanning og investeringshistorikk.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3, 4, 5 og 8 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som AIF-loven, verdipapirhandelloven, hvitvaskingsloven og bokføringsloven). Det rettslige grunnlaget for formål 7 er å overholde våre forpliktelser knyttet til investeringstjenester i verdipapirhandelloven.

Det rettslige grunnlaget for formål 6 er vår legitime interesse i å administrere og oppfylle disponentenes rettigheter.

Det rettslige grunnlaget for formål 9 er vår legitime interesse i å drive produktutvikling.

Det rettslige grunnlaget for formål 10 er vår legitime interesse i forretningsutvikling. Det rettslige grunnlaget for formål 11 er å kunne tilby deg tilpassede tilbud og informasjon. Vi har rett til å sende deg markedsføring om våre tjenester tilsvarende de tjenester kundeforholdet bygger på dersom vi har et eksisterende kundeforhold med deg. Hvis vi ikke har et eksisterende kundeforhold med deg, vil det rettslige grunnlaget for markedsføringen være ditt samtykke, om du har gitt oss dette.

Du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake. Du kan dessuten gi oss beskjed om at du ikke ønsker at vi bruker opplysninger om deg til prospektering/profilering samt velge å heller motta generell markedsføring og informasjon.


Sosiale medier

For våre sider på sosiale medier, f.eks. vår side på Facebook, vil vi være behandlingsansvarlig (alene eller sammen med tilbyderen av det sosiale mediet). For det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg, oppfordrer vi deg til å lese deres personverninformasjon.

Vi bruker brukeraktivitet og teknisk informasjon til administrasjon av våre sider på sosiale medier. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av opplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å vise frem vår virksomhet og gjøre tilgjengelig vårt innhold på sosiale medier.

Vi bruker også opplysninger vi samler inn gjennom sidene til analyse. Til analyseformål bruker vi bare anonyme og aggregerte opplysninger som ikke kan knyttes til enkeltpersoner.


Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre leverandører, slik som IT-leverandører og plattformer for distribusjon av produkter, i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg.

Kraft Finans formidler aksjer, og verdipapirfond på vegne av Nordnet Bank AS, valuta, obligasjoner, pensjon og forsikringsspareprodukter fra Nordnet Livsforsikring ASA. I den forbindelse vil det utveksles opplysninger mellom Kraft Finans og de nevnte selskapene. Disse selskapene er ansvarlig for forvaltning av produktene Kraft formidler, og den behandling av personopplysninger som skjer i den forbindelse.

Dersom vi får mistanke om at straffbare forhold, slik som hvitvasking, vil vi kunne utlevere personopplysninger til politiet samt andre finansinstitusjoner og banker.

Vi overfører opplysninger ut av EØS-området, blant annet fordi noen av våre leverandører befinner seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU. Du kan få mer informasjon om slike avtaler og ordninger ved å ta kontakt med oss.

Vi vil kunne utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter, Verdipapirforetakets forbund og andre utenforstående dersom vi er pålagt å gjøre dette.


Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig.

Vi vil som utgangspunkt lagre kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, familieforhold, arbeidssituasjon og utdanning, finansielle opplysninger, investeringsmål, advarsler, investeringshistorikk og kredittopplysninger i minst fem år eller så lenge vi har et kundeforhold med deg.

Vi vil lagre kommunikasjon som knytter seg til ytelse av investeringstjenester eller investeringsvirksomhet i fem år, med mindre Finanstilsynet har pålagt lengre oppbevaringstid. Annen kommunikasjon lagres i tre år.

Vi lagrer tekniske opplysninger og brukeraktivitet i 6 måneder.

Vi lagrer antihvitvaskingsopplysninger, i fem år etter kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført.

Vi lagrer lydopptak i minst fem år dersom opptakene knytter seg til ytelse av investeringstjenester eller investeringsvirksomhet, med mindre Finanstilsynet har pålagt lengre oppbevaringstid.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.


Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, hvis du har det, eller ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg. Ved forespørsel om innsyn i lydopptak, må du oppgi tidspunktet for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.


Cookies

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies. En Cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et bestillingsskjema. Det er en Cookie som gjør at nettsteder for eksempel husker hvilket språk du foretrekker eller hvordan du logget deg på sist.

Gjennom cookies samler vi inn data som din IP-adresse, enhetsinformasjon, internettkobling, operativsystem og nettleser, web-adferd (som hvilke sider du besøker og hvor ofte) samt hvilke produkter du bestiller. Ved bruk av IP-adressen vil vi kunne få informasjon om hvilket fylke/by du oppholder deg i. For øyeblikket benytter vi ikke cookies til annet enn å måle antall besøkende og forbedre brukeropplevelsen på våre plattformer. Vi vil imidlertid kunne bruke cookies til følgende formål i fremtiden:

 • Analytiske formål
 • Tekniske formål
 • Personlige tilpasninger
 • Markedsføring

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i nettlesere
Bruk av informasjonskapsler gjør at du kan få en mer relevant brukeropplevelse av nettsteder du besøker. Dette kan endres ved å gjøre endringer i innstillinger for din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan du kan slette informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler.


Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.


Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Ann Dorte Vormestrand

Telefonnummer: 51 97 74 40

E-postadresse: adv@kraftfinans.no

Adresse: Postboks 1063, 4391 Sandnes